Dokumenti


Publikacije

Zakoni i propisi

Ustav Republike Hrvatske https://www.matica-sindikata.hr/files/2015/02/Redakcijski_prociscen_tekst_Ustava_Republike_Hrvatske_Ustavni_sud_Republike_Hrvatske_15._sijecnja_2014_.pdf Zakon o radu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1872.html Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1875.html Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_146_2735.html Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_121_2300.html Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnih ispita https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_112_2153.html Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_112_2152.html Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_146_2737.html Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_112_2155.html Zakon o plaćama u javnim službama https://www.matica-sindikata.hr/files/2015/02/Zakon-o-pla%C4%87ama-u-javnim-slu%C5%BEbama.pdf Zakon o osnovici plaće u javnim službama https://www.matica-sindikata.hr/files/2015/02/Zakon-o-osnovici-place-u-javnim-slu–bama.pdf Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama https://www.matica-sindikata.hr/files/2015/02/Uredba-o-nazivima-radnih-mjesta-i-koeficijentima-slo%C5%BEenosti-poslova-u-javnim-slu%C5%BEbama2019.pdf Zakon o državnim službenicima https://www.matica-sindikata.hr/files/2015/02/Zakon-o-dr%C5%BEavnim-slu%C5%BEbenicima.pdf Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_01_8_166.html Zakon o minimalnoj plaći https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_04_39_720.html Uredba o visini minimalne plaće https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2535.html Pravilnik o porezu na dohodak https://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/15/in2.vuk2019.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1657 Zakon o mirovinskom osiguranju https://www.matica-sindikata.hr/files/2015/03/Zakon-o-mirovinskom-osiguranju.pdf Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju https://www.matica-sindikata.hr/files/2015/03/Zakon-o-obveznom-zdravstvenom-osiguranju.pdf Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju http://www.hzzo-net.hr/dload/zakoni/Z2_procisceni_tekst.pdf Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama http://www.hzzo.hr/wp-content/uploads/2017/07/ZRRP-procisceni_tekst_59-17.pdf?831c2f Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_02_16_363.html Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju http://www.nsz.hr/datoteke/15-16/zakoni/ZZDVO.pdf Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi https://www.matica-sindikata.hr/files/2015/02/ZAKON-O-ODGOJU-I-OBRAZOVANJU-U-OSNOVNOJ-I-SREDNJOJ-%C5%A0KOLI-2017.pdf Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju https://www.matica-sindikata.hr/files/2015/03/Zakon-o-pred–kolskom-odgoju-i-obrazovanju.pdf Zakon o sestrinstvu https://www.matica-sindikata.hr/files/2015/03/Zakon-o-sestrinstvu.pdf Zakon o primaljstvu https://www.matica-sindikata.hr/files/2015/02/ZOP-procisceni-tekst.pdf Zakon o knjižnicama https://www.matica-sindikata.hr/files/2015/03/Zakon-o-knji–nicama.pdf Zakon o javnom okupljanju https://www.matica-sindikata.hr/files/2015/02/ZAKON-O-JAVNOM-OKUPLJANJU.pdf Zakon o mirenju https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_02_18_310.html Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima https://www.matica-sindikata.hr/files/2015/02/Pravilnik-o-na–inu-izbora-miritelja-i-provo–enju-postupka-mirenja-u-kolektivnim-radnim-sporovima-2.pdf Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća https://www.matica-sindikata.hr/files/2016/01/Pravilnik-o-postupku-izbora-radni–kih-vijeca.pdf Pravilnik o načinu izbora arbitra i provođenju postupka arbitraže u postupcima nadomještanja suglasnosti https://www.matica-sindikata.hr/files/2016/05/Pravilnik-o-na%C4%8Dinu-izbora-arbitra-i-provo%C4%91enju-postupka-arbitra%C5%BEe-u-postupcima-nadomje%C5%A1tanja-suglasnosti_NN-37-2016.pdf

Kolektivni ugovori

Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 123/2019, zaključen 5. prosinca 2019. godine) Dopuna Temeljnom kolektivnom ugovoru (Zaključena 15. svbinja 2018. godine) Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017, zaključen 7. prosinca 2017. godine) Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/2017, zaključen 9. ožujka 2017. godine) Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12, zaključen 12. prosinca 2012. godine) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18, zaključen 15. svibnja 2018.) Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/18, zaključen 15. svibnja 2018.) Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (Zaključen 27. prosinca 2018. – vrijedi danom potpisa, osim članaka 57. – 88. koji će se početi primjenjivati od […] Dodatak I Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje (posebni uvjeti rada) (Zaključen 27. prosinca 2018. – vrijedi danom potpisa) Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 29/18, zaključen 26. ožujka 2018.) Dodatak I Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 35/2019, zaključen 25. ožujka 2019., u primjeni od 27. ožujka 2019.) Dodatak II Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (Zaključen 27. rujna 2019., u primjeni od 1. rujna 2019.) Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_08_104_2352.html Sporazum o osnovici za plaće u javnim službama https://www.matica-sindikata.hr/files/2017/09/Sporazum-o-osnovici-za-place-u-javnim-sluzbama.pdf Dodatak Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama https://www.matica-sindikata.hr/files/2017/09/Dodatak-sporazumu-o-osnovici.pdf

Gospodarsko – socijalno vijeće

Konvencije međunarodne organizacije rada

Br. 3 – Konvencija o radu žena prije i poslije poroda https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_02_3_19.html Br. 17 – Konvencija o naknadi koja se isplaćuje radnicima za slučaj nesreće na radu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2002_01_1_7.html Br. 18 – Konvencija o naknadama koje se isplaćuju radnicima za profesionalne bolesti https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2002_01_1_8.html Br. 19 – Konvencija o jednakom tretmanu stranih i domaćih radnika o odnosu na odštete za nesreće na radu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2003_06_11_97.html Br. 29 – Konvencija o prisilnom ili obveznom radu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_04_5_51.html Br. 48 – Konvencija o utemeljenju međunarodnog sustava očuvanja prava iz osiguranja za slučaj invalidnosti, starosti i smrti https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2003_06_11_99.html Br. 87 – Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_02_3_22.html Konvencija o zaštiti plaća – nije ratificirana http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312240 Br. 98 – Konvencija o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivno pregovaranje https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_02_3_23.html Br. 100 – Konvencija o jednakosti plaća radnika i radnica za rad jednake vrijednosti https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_02_3_24.html Br. 102 – Konvencija o najnižim standardima socijalne sigurnosti https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2002_01_1_10.html Br. 103 – Konvencija o zaštiti majčinstva https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_02_3_20.html Br. 105 – Konvencija o ukinuću prinudnog rada https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/1996_10_12_75.html Br. 106 – Konvencija o tjednom odmoru u trgovanju i uredima https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2002_02_3_23.html Br. 111 – Konvencija o diskriminaciji u odnosu na zaposlenje i zanimanje https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_04_5_52.html Br. 116 – Konvencija o djelomičnoj reviziji konvencija https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_02_3_25.html Br. 122 – Konvencija o politici zapošljavanja https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_10_11_108.html Konvencija o iznosu minimalne plaće – nije ratificirana http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO Br. 132 – Konvencija o plaćenom godišnjem odmoru (revidirana) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2002_02_3_27.html Konvencija o plaćenom dopustu zbog obrazovanja – nije ratificirana http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312285:NO Br. 144 – Konvencija o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda iz 1976. godine https://www.matica-sindikata.hr/files/2020/02/Konvencija-o-tripartitnim-konzultacijama-radi-promicanja-provedbe-me%C4%91unarodnih-radnih-standarda-iz-1976-br.-144.pdf Konvencija o radnim odnosima (javnih djelatnosti) – nije ratificirana http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312296:NO Konvencija o kolektivnom pregovaranju – nije ratificirana http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312299 Br. 156 – Konvencija o jednakim mogućnostima i jednakom tretmanu radnika i radnica: radnici s obiteljskim obvezama https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_04_5_54.html Br. 159 – Konvencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2003_06_11_96.html Br. 135 – Konvencija o zaštiti predstavnika radnika u poduzeću i pogodnostima koje bi im trebalo osigurati https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_04_5_53.html Br. 138 – Konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2002_02_3_24.html Br. 155 – Konvencija o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu i radnom okruženju https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2003_06_11_101.html Br. 161 – Konvencija o službama medicine rada https://www.matica-sindikata.hr/files/2015/02/161-Konvencija_o_sluzbi_za_zastitu_zdravlja_na_radu_6-95.pdf

Preporuke

Međunarodni dokumenti

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.