O nama


Matica hrvatskih sindikata osnovana je 27. veljače 1993. godine kao reprezentativna udruga sindikata više razine. Samostalna je interesna udruga koja ima položaj punopravnog socijalnog partnera kao član Gospodarsko – socijalnog vijeća na nacionalnoj razini što omogućava njezin utjecaj na donošenje strategija, zakonskih i podzakonskih propisa i drugih važnih dokumenata koji su relevantni za prava radnika, ali i za hrvatske građane općenito. Trenutno okuplja preko 60.000 članova udruženih u 11 sindikata. Predsjednik Matice je Vilim Ribić, a potpredsjednica i zamjenica predsjednika je Sanja Šprem.

O projektu

Matica hrvatskih sindikata u partnerstvu s Gradom Šibenikom i Zavodom za unapređivanje zaštite na radu nositelj je projekta „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“ koji se provodi u sklopu Europskog socijalnog fonda (ESF), poziva „Jačanje socijalnog dijaloga“- FAZA III. Projekt je započeo 27. rujna 2018. godine s provedbenim razdobljem u trajanju od 18 kalendarskih mjeseci do 27. ožujka 2020. godine. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.023.793,98 kuna.

Matica će kroz ovaj projekt izraditi analizu stanja na tržištu rada koja obuhvaća kretanje radne snage, plaće u javnom sektoru te perspektive razvoja radne snage i tržišta rada, a s obzirom na dostupnost radnika i potreba na tržištu rada kako bi se osnažilo kolektivno pregovaranje na tripartitnoj razini i pokrio nedostatak stručnih izvora u okviru socijalnog dijaloga te unaprijedilo jačanje kapaciteta kroz povezivanje s međunarodnim organizacijama.

U sklopu projekta izradit će se i pilot program usmjeren na uključivanje nezaposlenih na tržište rada, održati niz edukacijskih aktivnosti te okruglih stolova posvećenih široj javnoj raspravi o kvaliteti radnih mjesta u javnim službama. Provedbom projektnih aktivnosti cilj je doprinijeti kontinuitetu tripartitnog socijalnog dijaloga kroz razvoj socijalnog partnerstva u RH.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.